WZ-112-2集装箱掉率表

扫一扫进入战争时刻

官方指定

WZ-112-2集装箱掉率表

2019-02-04

  WZ-112-2集装箱

  每个WZ-112-2集装箱会随机掉落以下四类物品中的一类,每类物品中又包含多种物品。

掉率表

几率

普通级物品

50%

稀有级物品

35%

史诗级物品

10%

WZ-112-2

5%

总计

100%

  具体掉率表

  注:掉率精确到小数点后两位。

  普通级物品

掉率表1

 

 

奖励

数量

掉率

普通级银币强化剂

10

8%

普通级银币强化剂

20

8%

普通级银币强化剂

30

8%

普通级战斗强化剂

10

8%

普通级战斗强化剂

20

8%

普通级战斗强化剂

30

8%

普通级乘员经验强化剂

10

8%

普通级乘员经验强化剂

20

8%

普通级乘员经验强化剂

30

8%

普通级全局经验强化剂

10

8%

普通级全局经验强化剂

20

8%

普通级全局经验强化剂

30

8%

 

掉率表2

 

 

奖励

数量

掉率

普通级全局经验嘉奖令

15

33%

普通级全局经验嘉奖令

20

33%

普通级全局经验嘉奖令

25

33%

 

掉率表3

 

 

奖励

数量

掉率

普通级1小时高级账号嘉奖令碎片

10

33%

普通级1小时高级账号嘉奖令碎片

20

33%

普通级1小时高级账号嘉奖令碎片

30

33%

 

 

 

  稀有级物品掉率

 

掉率表1

 

 

奖励

数量

掉率

稀有级银币强化剂

10

0.08

稀有级银币强化剂

20

0.08

稀有级银币强化剂

30

0.08

稀有级战斗经验强化剂

10

0.08

稀有级战斗经验强化剂

20

0.08

稀有级战斗经验强化剂

30

0.08

稀有级乘员经验强化剂

10

0.08

稀有级乘员经验强化剂

20

0.08

稀有级乘员经验强化剂

30

0.08

稀有级全局经验强化剂

10

0.08

稀有级全局经验强化剂

20

0.08

稀有级全局经验强化剂

30

0.08

 

掉率表2

 

 

奖励

数量

掉率

稀有级全局经验嘉奖令

2

70%

稀有级全局经验嘉奖令

3

20%

稀有级全局经验嘉奖令

4

10%

 

掉率表3

 

 

奖励

数量

掉率

稀有级9小时高级账号嘉奖令碎片

10

33%

稀有级9小时高级账号嘉奖令碎片

20

33%

稀有级9小时高级账号嘉奖令碎片

30

33%

  史诗级物品掉率表

 

掉率表1

 

 

奖励

数量

掉率

史诗级银币强化剂

10

8%

史诗级银币强化剂

20

8%

史诗级银币强化剂

30

8%

史诗级战斗经验强化剂

10

8%

史诗级战斗经验强化剂

20

8%

史诗级战斗经验强化剂

30

8%

史诗级乘员经验强化剂

10

8%

史诗级乘员经验强化剂

20

8%

史诗级乘员经验强化剂

30

8%

史诗级全局经验强化剂

10

8%

史诗级全局经验强化剂

20

8%

史诗级全局经验强化剂

30

8%

 

掉落表2

 

 

奖励

数量

掉率

史诗级全局经验嘉奖令

1

70%

史诗级全局经验嘉奖令

2

20%

史诗级全局经验嘉奖令

3

10%

 

掉率表3

 

 

奖励

数量

掉率

史诗级24小时高级账号嘉奖令碎片

10

33%

史诗级24小时高级账号嘉奖令碎片

20

33%

史诗级24小时高级账号嘉奖令碎片

30

33%

  WZ-112-2掉率

 

奖励

数量

掉率

WZ-112-2

1

100%