AMX 30 B集装箱掉率表

扫一扫进入战争时刻

官方指定

AMX 30 B集装箱掉率表

2019-04-04

  每个AMX 30 B集装箱包含总表中每个单独列表中的随机奖励,或有2.5%的几率直接获得AMX 30 B坦克。每个等级列表中将会从列表1、2、3分别掉落1个随机奖励。

 总表

列表

掉落几率

普通级

0.525

稀有级

0.35

史诗级

0.10

坦克

0.025

总计

1

  列表

  普通级列表

列表 1

 

 

奖励

数量

掉落几率

普通级银币强化剂

10

0.08

普通级银币强化剂

20

0.08

普通级银币强化剂

30

0.08

普通级战斗经验强化剂

10

0.08

普通级战斗经验强化剂

20

0.08

普通级战斗经验强化剂

30

0.08

普通级乘员经验强化剂

10

0.08

普通级乘员经验强化剂

20

0.08

普通级乘员经验强化剂

30

0.08

普通级全局经验强化剂

10

0.08

普通级全局经验强化剂

20

0.08

普通级全局经验强化剂

30

0.08

 

 

 

列表 2

 

 

奖励

数量

掉落几率

普通级全局经验强化剂

5

0.33

普通级全局经验强化剂

10

0.33

普通级全局经验强化剂

15

0.33

 

 

 

列表 3

 

 

奖励

数量

掉落几率

1小时高级账号嘉奖令碎片

10

0.33

1小时高级账号嘉奖令碎片

20

0.33

1小时高级账号嘉奖令碎片

30

0.33

 

 

 

  稀有级列表

列表 

 

 

奖励

数量

掉落几率

稀有级银币强化剂

10

0.08

稀有级银币强化剂

20

0.08

稀有级银币强化剂

30

0.08

稀有级战斗经验强化剂

10

0.08

稀有级战斗经验强化剂

20

0.08

稀有级战斗经验强化剂

30

0.08

稀有级乘员经验强化剂

10

0.08

稀有级乘员经验强化剂

20

0.08

稀有级乘员经验强化剂

30

0.08

稀有级全局经验强化剂

10

0.08

稀有级全局经验强化剂

20

0.08

稀有级全局经验强化剂

30

0.08

 

 

 

列表 2

 

 

奖励

数量

掉落几率

稀有级全局经验嘉奖令

1

0.70

稀有级全局经验嘉奖令

2

0.20

稀有级全局经验嘉奖令

3

0.10

 

 

 

列表 3

 

 

奖励

数量

掉落几率

史诗级9小时高级账号嘉奖令

10

0.33

史诗级9小时高级账号嘉奖令

20

0.33

史诗级9小时高级账号嘉奖令

30

0.33

  史诗级列表

列表 1

 

 

奖励

数量

掉落几率

史诗级银币强化剂

10

0.08

史诗级银币强化剂

20

0.08

史诗级银币强化剂

30

0.08

史诗级战斗经验强化剂

10

0.08

史诗级战斗经验强化剂

20

0.08

史诗级战斗经验强化剂

30

0.08

史诗级乘员经验强化剂

10

0.08

史诗级乘员经验强化剂

20

0.08

史诗级乘员经验强化剂

30

0.08

史诗级全局经验强化剂

10

0.08

史诗级全局经验强化剂

20

0.08

史诗级全局经验强化剂

30

0.08

 

 

 

列表 2

 

 

奖励

数量

掉落几率

史诗级全局经验嘉奖令

1

0.70

史诗级全局经验嘉奖令

2

0.20

史诗级全局经验嘉奖令

3

0.10

 

 

 

列表 3

 

 

奖励

数量

掉落几率

史诗级24小时高级账号嘉奖令碎片

10

0.33

史诗级24小时高级账号嘉奖令碎片

20

0.33

史诗级24小时高级账号嘉奖令碎片

30

0.33

  坦克列表

列表 1

 

 

奖励

数量

掉落几率

AMX 30 B

1

1