T95E6集装箱概率公示

扫一扫进入战争时刻

官方指定

T95E6集装箱概率公示

2019-07-05

  T95E6集装箱

  每个集装箱包含列表中的一项随机奖励或有2.5%几率掉落T95E6坦克。

  52.5%——从a1、a2和a3中各掉落一项物品;

  35%——从b1、b2和b3中各掉落一项物品;

  10%——从c1、c2和c3中各掉落一项物品

52.50%      
a1 物品 数量 掉落几率
  普通级银币强化剂 5 8.33%
  普通级银币强化剂 10 8.33%
  普通级银币强化剂 15 8.33%
  普通级战斗经验强化剂 5 8.33%
  普通级战斗经验强化剂 10 8.33%
  普通级战斗经验强化剂 15 8.33%
  普通级乘员经验强化剂 5 8.33%
  普通级乘员经验强化剂 10 8.33%
  普通级乘员经验强化剂 15 8.33%
  普通级全局经验强化剂 5 8.33%
  普通级全局经验强化剂 10 8.33%
  普通级全局经验强化剂 15 8.33%
a2 普通级全局经验嘉奖令 10 55.56%
  普通级全局经验嘉奖令 12 33.33%
  普通级全局经验嘉奖令 15 11.11%
a3 1小时高级账号嘉奖令碎片 30 33.33%
  1小时高级账号嘉奖令碎片 50 33.33%
  1小时高级账号嘉奖令碎片 100 33.33%
35.00%      
b1 稀有级银币强化剂 5 8.33%
  稀有级银币强化剂 10 8.33%
  稀有级银币强化剂 15 8.33%
  稀有级战斗经验强化剂 5 8.33%
  稀有级战斗经验强化剂 10 8.33%
  稀有级战斗经验强化剂 15 8.33%
  稀有级乘员经验强化剂 5 8.33%
  稀有级乘员经验强化剂 10 8.33%
  稀有级乘员经验强化剂 15 8.33%
  稀有级全局经验强化剂 5 8.33%
  稀有级全局经验强化剂 10 8.33%
  稀有级全局经验强化剂 15 8.33%
b2 稀有级全局经验嘉奖令 1 55.56%
  稀有级全局经验嘉奖令 2 33.33%
  稀有级全局经验嘉奖令 3 11.11%
b3 9小时高级账号嘉奖令碎片 20 33.33%
  9小时高级账号嘉奖令碎片 30 33.33%
  9小时高级账号嘉奖令碎片 50 33.33%
10.00%      
с1 史诗级银币强化剂 10 8.33%
  史诗级银币强化剂 20 8.33%
  史诗级银币强化剂 30 8.33%
  史诗级战斗经验强化剂 10 8.33%
  史诗级战斗经验强化剂 20 8.33%
  史诗级战斗经验强化剂 30 8.33%
  史诗级乘员经验强化剂 10 8.33%
  史诗级乘员经验强化剂 20 8.33%
  史诗级乘员经验强化剂 30 8.33%
  史诗级全局经验强化剂 10 8.33%
  史诗级全局经验强化剂 20 8.33%
  史诗级全局经验强化剂 30 8.33%
с2 史诗级全局经验嘉奖令 1 83.33%
  史诗级全局经验嘉奖令 2 11.11%
  史诗级全局经验嘉奖令 3 5.56%
с3 24小时高级账号嘉奖令碎片 10 33.33%
  24小时高级账号嘉奖令碎片 15 33.33%
  24小时高级账号嘉奖令碎片 20 33.33%