T-22中型集装箱掉率表

扫一扫进入战争时刻

官方指定

T-22中型集装箱掉率表

2019-08-16

  每个集装箱有50%的几率会从普通级物品列表中分别掉落1个奖励,35%的几率从稀有级物品列表中分别掉落1个奖励,10%的几率从史诗级物品列表中分别掉落1个奖励,5%的几率直接掉落X级收藏车T-22中型。

  其中,每次打开集装箱都有100%的几率掉落1个T-22中型点数。当您集齐40点后,将会立即获得T-22中型。

普通级      
  奖励 数量 掉落几率
物品列表1 普通级银币强化剂 15 13.89%
  普通级银币强化剂 20 8.33%
  普通级银币强化剂 25 2.78%
  普通级战斗经验强化剂 15 13.89%
  普通级战斗经验强化剂 20 8.33%
  普通级战斗经验强化剂 25 2.78%
  普通级乘员经验强化剂 15 13.89%
  普通级乘员经验强化剂 20 8.33%
  普通级乘员经验强化剂 25 2.78%
  普通级全局经验强化剂 15 13.89%
  普通级全局经验强化剂 20 8.33%
  普通级全局经验强化剂 25 2.78%
物品列表2 普通级全局经验嘉奖令 15 55.56%
  普通级全局经验嘉奖令 20 33.33%
  普通级全局经验嘉奖令 25 11.11%
物品列表3 金币 200 55.56%
  金币 300 33.33%
  金币 500 11.11%
物品列表4 T-22中型点数 1 100.00%

 

稀有级      
  奖励 数量 掉落几率
物品列表1 稀有级银币强化剂 15 18.52%
  稀有级银币强化剂 20 11.11%
  稀有级银币强化剂 25 3.70%
  稀有级战斗经验强化剂 15 18.52%
  稀有级战斗经验强化剂 20 11.11%
  稀有级战斗经验强化剂 25 3.70%
  稀有级乘员经验强化剂 15 18.52%
  稀有级乘员经验强化剂 20 11.11%
  稀有级乘员经验强化剂 25 3.70%
物品列表2 稀有级全局经验嘉奖令 1 55.56%
  稀有级全局经验嘉奖令 2 33.33%
  稀有级全局经验嘉奖令 3 11.11%
物品列表3 金币 200 55.56%
  金币 300 33.33%
  金币 500 11.11%
物品列表4 T-22中型点数 1 100.00%

 

史诗级      
  奖励 数量 掉落几率
物品列表1 史诗级银币强化剂 15 13.89%
  史诗级银币强化剂 20 8.33%
  史诗级银币强化剂 25 2.78%
  史诗级战斗经验强化剂 15 13.89%
  史诗级战斗经验强化剂 20 8.33%
  史诗级战斗经验强化剂 25 2.78%
  史诗级乘员经验强化剂 15 13.89%
  史诗级乘员经验强化剂 20 8.33%
  史诗级乘员经验强化剂 25 2.78%
  史诗级全局经验强化剂 15 13.89%
  史诗级全局经验强化剂 20 8.33%
  史诗级全局经验强化剂 25 2.78%
物品列表2 史诗级全局经验嘉奖令 1 55.56%
  史诗级全局经验嘉奖令 2 33.33%
  史诗级全局经验嘉奖令 3 11.11%
物品列表3 金币 200 55.56%
  金币 300 33.33%
  金币 500 11.11%
物品列表4 T-22中型点数 1 100.00%

 

T-22中型      
  奖励 数量  
物品列表 1 T-22中型 1 100.00%